• Views 11795
 • Likes
 • Rating 12345

Uprava je služba, ki skrbi za vse ekonomske, pravne, kadrovske, administrativne in druge splošne zadeve. Skupaj s službo za informatiko skrbi za informacijsko podporo dejavnosti, ki se odvija v bolnišnici. Zagotavlja potrebne podlage za sprejemanje odločitev in se vključuje v vse temeljne procese bolnišnice.
Uprava sodi v organizacijsko enoto Nemedicinske službe in je razdeljena v nezdravstveni in zdravstveni del.
Nezdravstveni del vključuje splošno – kadrovsko področje, finančno – računovodsko področje ter plan in analize.

Splošno – kadrovsko področje

Kadrovska služba je organizacijska enota znotraj Uprave, ki izvaja naloge in funkcije kadrovskega menedžmenta – upravljanja s človeškimi viri. Vodi predpisane kadrovske postopke, načrtuje in spremlja zaposlovanje delavcev po posameznih profilih v skladu s planom dela in usmeritvami vodstva, sestavlja preglede in poročila za zunanje in notranje uporabnike.
Na splošnem področju delo obsega vodenje, organiziranje, izvajanje in nadzorovanje dela na področju pravnih in drugih aktov, javnih naročil, pripravo gradiv in dnevnih redov za seje sveta zavoda ter druge splošne naloge.

Finančno – računovodsko področje

Vsaka poslovna odločitev ima v končni fazi tudi finančne posledice, to je vpliv na finančni položaj zavoda, zato je potrebno temu področju posvetiti zadostno pozornost. Narava finančnega poslovanja je takšna, da je zelo občutljivo na najrazličnejša tveganja, zato zahteva nadpovprečno pozornost v primerjavi z ostalimi poslovnimi funkcijami.
Posredni cilj finančno – računovodske funkcije (prav tako tudi vseh ostalih funkcij) je enak temeljnemu cilju bolnišnice, neposredna cilja pa sta zagotavljanje (tako kratkoročne kot tudi dolgoročne) plačilne sposobnosti bolnišnice in izravnanega poslovnega rezultata (po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka).
Finančno – računovodska služba s svojimi funkcijami nudi podporo osnovnim dejavnostim ter vodstvu zavoda. Vodstvu posreduje potrebne informacije, na katerih temeljijo finančne odločitve, prav tako pa daje informacije o finančnih posledicah sprejetih in izvedenih poslovnih odločitev.

Po vsebini služba obsega:

 • fakturiranje,
 • saldakonte kupcev in dobaviteljev,
 • plačilni promet,
 • blagajno,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun plač in potnih stroškov,
 • glavno knjigo,
 • knjigovodstvo osnovnih sredstev,
 • knjigovodstvo materiala in drobnega inventarja,
 • stroškovno knjigovodstvo.

Področje plana in analiz

Na področju plana in analiz se izvajajo naslednja dela:

 • priprava planskih dokumentov zavoda,
 • priprava dokumentov za svet zavoda,
 • priprava osnov in predlogov za sklepanje pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev z zdravstveno zavarovalnico,
 • spremljanje planov in izvajanja pogodbeno dogovorjenega obsega zdravstvenih storitev,
 • priprava različnih analiz in poročil za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov informacij.

Uprava vključuje tudi Tajništvo direktorja.

Delo Uprave organizira in vodi direktor zavoda.