• Views 8905
  • Likes
  • Rating 12345

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik zagotavljamo pacientom neprekinjeno zdravstveno nego. Psihiatrično zdravstveno nego izvajamo na sedmih oddelkih, v specialistični ambulanti in v dežurni službi. Pacientom zagotavljamo varno okolje ter skrbimo za ohranjanje samostojnosti in funkcionalnosti vsakega posameznika. Vse aktivnosti so usmerjene k dobremu počutju pacientov, kar smo omogočili tudi s preureditvijo bolniških sob na odprtih oddelkih. Vsaka bolniška soba ima pripadajočo kopalnico, kar  se  odraža na zadovoljstvu  naših pacientov, ki ga vsakoletno merimo s pomočjo anketnega vprašalnika.

Poseben poudarek dajemo zdravstveno vzgojnemu delu, spodbudi in učenju tako fizičnih kot psihičnih in socialnih aktivnosti. Le-te se odvijajo v sklopu edukativnih skupin  ali terapevtskih skupnosti,  kamor so zaposleni s področju zdravstvene nege aktivno vključeni.

Z izvajanjem psihiatričnega zdravljenja v skupnosti in nadzorovane obravnave skrbimo tudi za bolj kakovostno življenje pacientov v njihovem domačem okolju, kar se odraža tudi na zmanjšanju števila hospitalizacij. Dela in naloge na tem področju izvajata diplomirana medicinska sestra in diplomiran zdravstvenik.

Zdravstveno nego izvajamo v skladu z vsemi smernicami sodobne psihiatrične zdravstvene nege, kar pomeni, da izvajamo vseh 14 aktivnosti po Verginiji Henderson. Delo zdravstvene nege teče po standardiziranih postopkih, v skladu z organizacijskimi predpisi, navodili in po kliničnih poteh. Vso dokumentacijo imamo urejeno skladno z mednarodnim standardom ISO 9001 – 2015 in je dostopna vsem zaposlenim preko aplikacije Zbirnik dokumentov.

Kakovostno in varno delo je naš moto, zato redno in natančno vodimo in analiziramo vse  neželene dogodke, jih obravnavamo v sklopu varnostnih vizit in jih spremljamo kot neobvezen kazalnik kakovosti naše službe. Redno vodimo tudi vse obvezne kazalnike kakovosti in o rezultatih poročamo na Ministrstvo za zdravje.

Tako kot v preteklosti, smo tudi danes učna inštitucija, kar pomeni, da izvajamo klinične vaje za študente različnih fakultet ter dijake Srednje zdravstvene šole Celje.Redno se izobražujemo na področju »obveznih vsebin« in na področju psihiatrične zdravstvene nege. Svoje znanje nadgrajujemo in dopolnjujemo ter skrbimo za kontinuiran pretok informacij s pomočjo kolegija zdravstvene nege, jutranjih raportov ter timskih sestankov na oddelkih.

Prizadevamo si za spoštovanje človekovega dostojanstva, varovanje pacientovih pravic in zasebnosti ter za nenehno izboljševanje strokovnosti našega dela.