• Views 9671
 • Likes
 • Rating 12345

Dejavnost socialne službe je usmerjena v pomoč osebam, zdravljenim v bolnišnici, in tistim, ki so vključeni v psihiatrično zdravljenje v skupnosti, nadzorovano obravnavo ali v ambulantno zdravljenje. Cilj socialne obravnave je doseči oziroma ohraniti zadovoljivo raven psihosocialnega funkcioniranja pacientov v času bolnišničnega zdravljenja in po njem.

Socialno delo v bolnišnici opravlja pet socialnih delavcev s specializiranim znanjem za pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju. Metode dela temeljijo na vzajemnem odnosu z uporabniki in na oblikovanju individualnih delovnih projektov pomoči.

Socialni delavec

 • paciente in njihove svojce informira ter jim pomaga pri soočanju s socialno problematiko;
 • skupaj z njimi išče realne možnosti zagotavljanja socialno varstvenih pravic ter razreševanja nastalih socialnih stisk;
 • pomaga pri odkrivanju notranjih virov moči sodelujočih;
 • individualno in v okviru edukativnih skupin pomaga pri učenju ter pridobivanju socialnih veščin in spretnosti za celostno razumevanje in reševanje socialnih težav;
 • sodeluje pri timski obravnavi pacientov v okviru bolnišničnega zdravljenja, skupnostne psihiatrične obravnave in nadzorovane obravnave;
 • na oddelku za zdravljenje bolezni odvisnosti opravlja delo skupinskega terapevta;
 • pri reševanju socialne problematike sodeluje s službami in posamezniki izven bolnišnice (centri za socialno delo, koordinatorji obravnave v skupnosti, delovne organizacije, ZZZS, ZPIZ, uradi za delo, domovi starejših, posebni socialno varstveni zavodi, nevladne organizacije idr.).

Socialni delavci

 • Tatjana Petelinek Hohler, univ. dipl. soc. del., vodja službe,
 • Davorin Perger, univ. dipl. soc. del.,
 • Darinka Dvanajščak, univ. dipl. soc. del.,
 • Ana Marija Kruder, univ. dipl. soc. del.,
 • Matic Podgrajšek, mag. soc. del.,
 • Anja Rovšnik, dipl. soc. del. (UN), mag. zak. in druž. štud.