• Views 3856
  • Likes
  • Rating 12345

Dejavnost socialne službe je usmerjena v pomoč pacientom zdravljenim v bolnišnici in tistim, ki so vključeni v skupnostno psihiatrično obravnavo ali v ambulantno zdravljenje. Bolnika obravnavamo celostno in pri delu pogosto vključujemo tudi svojce.

Cilj socialne obravnave je doseči oziroma ohraniti zadovoljivo raven psihosocialnega funkcioniranja pacientov v času bolnišničnega zdravljenja in po njem.

Socialno delo v bolnišnici opravljajo štirje socialni delavci s specializiranim znanjem za pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju. Metode dela temeljijo na vzajemnem odnosu z uporabniki in na oblikovanju individualnih delovnih projektov pomoči.

Socialni delavec

  • paciente in njihove svojce informira ter jim pomaga pri soočanju s socialno problematiko,
  • skupaj z njimi išče realne možnosti zagotavljanja socialno varstvenih pravic ter razreševanja nastalih socialnih stisk,
  • pomaga pri odkrivanju notranjih virov moči sodelujočih,
  • individualno in v okviru edukativnih skupin pomaga pri učenju ter pridobivanju socialnih veščin in spretnosti za celostno razumevanje in reševanje socialnih težav,
  • sodeluje pri timski obravnavi pacientov v okviru bolnišničnega zdravljenja in skupnostne psihiatrične obravnave,
  • na oddelku za zdravljenje bolezni odvisnosti opravlja delo skupinskega terapevta,
  • sodeluje s posameznimi skupinami in organizacijami (družine, centri za socialno delo, koordinatorji obravnave v skupnosti, delovne organizacije, ZZZS, ZPIZ, uradi za delo, domovi starejših, posebni socialno varstveni zavodi, nevladne organizacije idr.).

Socialni delavci

Tanja Petelinek Hohler, univ. dipl. soc. del., vodja službe
Stanislava Kozlevčar, univ. dipl. soc. del.
Davorin Perger, univ. dipl. soc. del.
Darinka Dvanajščak, univ. dipl. soc. del.