• Views 8001
 • Likes
 • Rating 12345

Psihiatrično zdravljenje v skupnosti (PZS) pomeni spremljanje dolgotrajnih in zahtevnih psihiatričnih pacientov, ki potrebujejo nepretrgano podporo v skupnosti. Nudi jim prilagojeno podporo pri obvladovanju bolezni, vsakdanjo pomoč pri reševanju običajnih življenjskih težav, podporo pri zaposlovanju idr. Izobraževanje družin in širjenje socialne mreže ključno vpliva tudi na pacientovo ožje in širše okolje.
Obravnava poteka v skladu s slovenskimi in evropskimi strokovnimi smernicami za obravnavo v skupnosti in po klinični poti za obravnavo pacienta v skupnosti v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Obravnava vključuje:

 • obiske na domu pacienta,
 • po potrebi obiske na terenu,
 • telefonske stike s pacientom in/ali drugimi ključnimi osebami, organizacijami, službami,
 • konzultacije tima,
 • načrtovanje, sprotno ocenjevanje, preverjanje.

Načela obravnave:

 • Skupnostna obravnava
  Večina dela poteka v pacientovem domačem okolju oz. na njegovem domu. Temeljna enota obravnave je obisk na domu.
 • Individualno načrtovana obravnava
  Vsa obravnava je načrtovana na osnovi pacientovih potreb. Načrt obravnave izhaja iz multidisciplinarne ocene in usklajevanja s pacientom in vsemi zanj ključnimi osebami oz. službami.
 • Nepretrgana obravnava
  Stik pacienta s PZS je kontinuiran in prilagojen posamezniku. Omogočena je 8-urna dostopnost vsak delovni dan.
 • Vodenje primera
  Obravnavo pacienta neposredno izvaja ključni delavec, ki ga tim določi oz. imenuje ob sprejemu pacienta v obravnavo. Ob njegovi odsotnosti ga nadomešča njegov nadomestni ključni delavec – za vsakega pacienta se imenuje terapevtski par.
 • Multidisciplinarna timska obravnava
  Obravnavo načrtuje in sproti ocenjuje multidisciplinarni tim. Obravnavo, ki je timsko dogovorjena, izvajata ključni delavec in njegov namestnik. Pacientu so vedno dostopne tudi storitve, ki jih izvajajo posamezni profili v timu PZS.
 • Psihosocialna rehabilitacija
  Tim PZS pri delu s pacienti uporablja metode psihosocialne rehabilitacije: urjenje veščin in spretnosti potrebnih za vsakodnevno funkcioniranje, izobraževanje o duševni bolezni, zdravilih, zdravljenju in skrbi za telesno zdravje ter splošno dobro počutje (obvladovanje bolezni), vključevanje v programe poklicne rehabilitacije idr.
 • Povezovanje s ključnimi posamezniki in službami
  Tim PZS se povezuje z vsemi službami, institucijami in posamezniki, ki pomembno vplivajo na življenje pacienta in njegove družine.
 • Nizkopražna obravnava
  Način dela in obravnave je prilagojen pacientom, ki so predhodno slabo/najslabše sodelovali pri zdravljenju. Temelji na sprotnem dogovarjanju, kratkoročno zastavljenih ciljih in sprotnem preverjanju njihove realizacije.
 • Delo tima PZS je v skladu z etičnimi standardi in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in v EU.

Tim PZS:

 • specialist psihiatrije,
 • diplomirana medicinska sestra,
 • diplomirani zdravstvenik,
 • socialna delavka,
 • delovna terapevta.