• Views 5345
 • Likes
 • Rating 12345

Higienska služba v Psihiatrični bolnišnici Vojnik izvaja dejavnosti, ki so neposredno povezane z zdravjem ljudi. Dejavnost je večplastna, pomembna tako v preteklosti kot tudi v sedanjosti in čeprav se izvaja nekako bolj v ozadju, je njena vloga v prihodnosti nujna in nepogrešljiva. Higienski standardi bolnišnice morajo biti na visoki ravni, da ne ogrožajo zdravja bolnikov in zaposlenih.

Higienska služba dejavnost zajema vrsto splošnih in specifičnih aktivnosti.

 • Sodeluje kot član Komisije za preprečevanje bolnišničnih okužb. Pripravlja pisna navodila za različna področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Skrbi za redno spremljanje gibanja prenosljivih nalezljivih bolezni, spremlja higiensko epidemiološke situacije v bolnišnici, svetuje pri organizaciji posebnih varnostnih ukrepov pri pacientih, ki zbolijo ali so ogroženi, da zbolijo za prenosljivimi boleznimi.
 • Je član Kolegija vodilnih medicinskih sester, preko katerega zagotavlja, da so informacije, nova navodila in poročila nadzorov posredovana oddelkom in enotam. Skupaj z zdravstveno nego sodeluje pri izvajanju internih nadzorov nad higiensko sanitarnimi razmerami na oddelkih.
 • Sodeluje pri organiziranju vzgojno-izobraževalnega dela zdravstvenih delavcev in sodelavcev s področja bolnišnične higiene.
 • Spremlja in organizira dela in naloge na področju čiščenja in razkuževanja prostorov v bolnišnici. Skrbi za uvajanje enotnih principov dela in standardov higiene pri izvajanju higienskega režima. Usmerja nabavo in uporabo sredstev za čiščenje in razkuževanje.
 • Izvaja nadzor nad pitno vodo, pri katerem se izvajajo v skladu z zakonodajo vsi preventivni ukrepi za preprečevanje nastanka legionele v vodovodnem omrežju.
 • Ureja področje ravnanja z odpadki, pravilnim sortiranjem in odstranjevanjem, vodenjem evidenc in poročil.
 • Izvaja nadzore zaposlenih in stanja v bolnišnični kuhinji.
 • Organizira in vodi kontrolo rednega izvajanja DDD.
 • Sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami.

Simona Plavčak, dipl. san. inž.