• Views 8704
  • Likes
  • Rating 12345

Nadzorovana obravnava poteka na domu pacienta, kjer ga tedensko obiskujemo, po potrebi tudi pogosteje, in mu nudimo vso potrebno podporo.
Nadzorovana obravnava je pacientu določena s strani sodišča s sklepom in je časovno omejena, ne more pa biti daljša kot šest mesecev. V skladu z Zakonom o duševnem zdravju morajo biti za izvajanje Nadzorovane obravnave izpolnjeni določeni pogoji, na podlagi katerih sodišče pacientu določi zdravljenje oziroma tovrstno obravnavo.

Nadzorovano obravnavo izvajajo člani tima Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti, vendar le tisti, ki imajo opravljen izpit za koordinatorja Nadzorovane obravnave. Sodišče koordinatorje imenuje v sklepu in jim določi naloge ter pooblastila. Po prejetem sklepu sodišča nato direktor imenuje delovno skupino, ki bo pri zdravljenju sodelovala, koordinatorji pa skličejo sestanek s pacientom in to delovno skupino, kjer skupaj sestavijo načrt zdravljenja za čas veljavnosti sklepa. V primeru potrebe po podaljšanju Nadzorovane obravnave o tem ponovno presoja sodišče na razpisanem naroku.