1. konstitutivna in 1. korespondenčna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

  • Views 1601
  • Likes
  • Rating 12345

9. 2. 2016 je potekala 1. konstitutivna seja Sveta zavoda. Po konstituiranju Sveta zavoda sta bila izvoljena predsednik in namestnik predsednika Sveta zavoda. Sprejete so bile nekatere spremembe in dopolnitve akta o sistemizaciji delovnih mest ter izdana soglasja štirim zdravstvenim delavcem za sklenitev podjemnih pogodb.

Na 1. korespondenčni seji 25. 2. 2016 so člani Sveta zavoda potrdili Poročilo o delu popisnih komisij o opravljenem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2015.

0